Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1  Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties die betrekking hebben op de producten van Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Genk (NV) en in het bijzonder op het gebruik van de website www.apotheekboxberg.be en de bestellingen door de gebruiker via www.apotheekboxberg.be

1.2 Door het louter bezoeken en raadplegen van www.apotheekboxberg.be of door het plaatsen van een bestelling via www.apotheekboxberg.be erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan. Andere voorwaarden (deze van de gebruiker bijvoorbeeld) zullen        nooit van toepassing zijn, tenzij Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Genk (NV) voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord gaat.

1.3 Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, waarbij de publicatie op de website als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan beschouwd worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

1.4 Voorafgaandelijk aan de aanvaarding van deze voorwaarden erkent de gebruiker dat hij de mogelijkheid heeft gehad om deze voorwaarden na te lezen, ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen en ze af te drukken of op te slaan.

1.5 Bij elk bezoek aan de website www.apotheekboxberg.be heeft de gebruiker de plicht om de algemene voorwaarden na te lezen.

2. Definities

In deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 www.apotheekboxberg.be : de website van Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) op het adres Landwaartslaan 34, 3600 Genk met btw nr BE 0443 035 523

2.2 Gebruiker: elke natuurlijke of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar, die www.apotheekboxberg.be  bezoekt en/of gebruikt voor het plaatsen van een bestelling. De gebruiker wordt geacht gemachtigd te zijn om commerciële transacties af te sluiten met www.apotheekboxberg.be.

2.3 Bestelling: de aanvraag door de gebruiker om producten te reserveren en dus tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen  www.apotheekboxberg.be en de gebruiker van www.apotheekboxberg.be  met betrekking tot de producten die worden aangeboden via www.apotheekboxberg.be.

2.4 Productfiche: de bij elk afzonderlijk te koop aangeboden product gegeven informatie door Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) op de website www.apotheekboxberg.be (in de vorm van teksten, foto's, onderverdeling in welbepaalde categorie etc.)  ter verduidelijking van het product.

2.5 Producten: alle goederen te koop aangeboden via www.apotheekboxberg.be .

2.6 Transactie: het proces van de betaling bestaande uit een geheel van handelingen, productselectie, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van de producten die besteld worden via creditcard of ieder ander middel van virtuele transactie via de website.

3. Producten

Enkel para-farmaceutische producten, bepaalde medische hulpmiddelen, voedingssupplementen en dergelijke kunnen worden gereserveerd via www.apotheekboxberg.be

4. Cliënt

4.1 Elke bezoeker is verplicht om zich te registreren als gebruiker, indien hij wil overgaan tot het plaatsen van bestellingen.

4.2 De gegenereerde toegang tot  www.apotheekboxberg.be is strikt persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen. De gebruiker verbindt zich ertoe om zijn inloggegevens en wachtwoord niet door derden te laten gebruiken en elke vorm van misbruik te verhinderen.

4.3 Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van de elektronische identiteitskaart.

4.4 In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, heeft Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) het recht om de registratie van de gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) om eventuele schade op de gebruiker te verhalen.

4.5 Het is de bezoeker geenszins toegestaan om de website  www.apotheekboxberg.be (trachten) te kraken, aan hacking te doen of het systeem te overbelasten, noch om te trachten privé gegevens van andere bezoekers op een illegale manier te bekomen en/of te gebruiken. Elke overtreding zal (gerechtelijke) gevolgen hebben.

5. Belangrijke waarschuwing vooraleer over te gaan tot een bestelling

5.1 De informatie, diensten en producten die Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) online via www.apotheekboxberg.be aanbiedt, kunnen technisch, kwalitatief en inhoudelijk onjuistheden bevatten. De adviezen en tips die de gebruiker worden aangeboden op de website www.apotheekboxberg.be mogen niet gebruikt worden om beslissingen te nemen van persoonlijke of medische aard. In het bijzonder dienen de para-farmaceutische producten en voedingssupplementen met de grootste voorzichtigheid gebruikt te worden, na voorafgaandelijke diagnose of advies door een wettelijke erkende arts of therapeut.

5.2 De informatie die Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) verschaft, wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd, doch is louter informatief. Ze vervangt nooit een diagnose of advies van een arts of therapeut.

5.3 Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) houdt informatie bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker. Deze informatie wordt enkel gehanteerd voor logistieke redenen, zoals bijvoorbeeld het aanvullen van de stock. De gebruiker mag er niet van uitgaan dat een historiek van geplaatste bestellingen aanleiding zal geven tot een automatische waarschuwing van welke aard dan ook (bijvoorbeeld over dosis of interactie met andere producten/ziekten).

5.4 De informatie op de verpakking van de producten die Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) verkoopt via www.apotheekboxberg.be  is opgesteld in het Frans en in het Nederlands. Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) zal haar best doen om de productinformatie op haar website te publiceren in meerdere talen. De gebruiker kan steeds contact opnemen met Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) indien hij vragen heeft.

6. Bestelling

6.1 Alle informatie die de gebruiker bezorgt aan Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) (invoeren van gegevens inherent aan een bestelling) is bindend. Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van enige gegevens zoals bestemmingsgegevens of gezondheidsinformatie en de mogelijke gevolgen hiervan. Evenmin kan Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

6.2 De automatische registratiesystemen leveren van nature een bewijs van de inhoud en datum van de bestelling door de gebruiker.

6.3 Na ontvangst van de aanvraag tot reservering bevestigt Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) aan de gebruiker de aanvaarding van de reservering door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de gebruiker heeft meegedeeld bij het registreren van zijn reservering. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de reservering.

6.4 Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) behoudt zich het recht voor om zonder nadere motivering een bestelling te weigeren of te annuleren, waaronder doch niet beperkt tot gevallen van betalingsproblemen bij een bestelling of geschillen over de betaling van (een) eerdere bestelling(en).

6.5 De bestelling is pas definitief van zodra Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) deze aanvaard heeft én de gebruiker het volledige bedrag betaald heeft aan Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) , conform de aangewezen betaalmethode.

6.6 Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) tracht zoveel mogelijk van de producten die te koop worden aangeboden via de website op voorraad te hebben. Als een besteld product niet voorradig is, zal Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) de gebruiker via e-mail informeren over de vertraging van de levering. Gaat de gebruiker niet akkoord met de vertraging, dan kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

6.7 Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) is uitsluitend bedoeld voor bestellingen van individuele gebruikers. Hoe meer gegevens de gebruiker over zichzelf ter beschikking stelt bij de bestelling, hoe beter de bestelling op maat zal zijn. De informatie op de website www.apotheekboxberg.be vervangt echter in geen geval de adviezen van de arts, apotheker of therapeut van de gebruiker.

7. Prijs

7.1 De prijs vermeldt op de website  www.apotheekboxberg.be is altijd in euro en btw inclusief. De kosten gerelateerd aan de verzending van de producten is niet inbegrepen in de prijs die vermeld wordt op de productfiche.

7.2 De prijs die wordt vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs inclusief alle bijhorende kosten (de productprijs, de behandelingskosten, de kosten van verpakking en bewaring van de producten) en inclusief btw.

7.3 Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) behoudt zich het recht voor om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestelling.

 

8. Garantie

8.1 Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) garandeert enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de gebruiker verstrekte gegevens. Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV)  fungeert slechts als tussenpersoon en garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) geleverde producten worden weergegeven op de etiketage en bijsluiter van de fabrikant. De door Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) geleverde producten zitten steeds in de originele verpakking van de fabrikant. De gebruiker is verplicht de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen om elk risico uit te sluiten. In geval van de minste onduidelijkheid of twijfel dient de gebruiker voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV).

8.2 In geen enkel geval kan Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) egarant staan of verantwoordelijk gehouden worden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De aansprakelijkheid van Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) is in alle gevallen gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

8.3 Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) geeft geen garantie dat het gebruik van de website www.apotheekboxberg.be vrij is van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij is van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend alle verantwoordelijkheid en eventuele schade volledig af. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (onder meer omtrent de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites. Een koppeling naar een andere website impliceert geen enkele samenwerking met deze of andere gelinkte websites.

8.4 wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen is van toepassing

9. Aansprakelijkheid

9.1 Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) treedt uitsluitend op als tussenpersoon en is niet verantwoordelijk voor eventuele (o.a. technische) gebreken in de verpakte producten of voor foutieve vermeldingen in de bijsluiter of op de etiketten van de fabrikant. Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV)  is niet aansprakelijk voor de (on)verdraagbaarheid en/of de (on)geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen. Apotheek Boxberg (NV) kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die te wijten is aan o.a. gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid, slecht gebruik van de gecommercialiseerde producten.

9.2 De informatie op de website www.apotheekboxberg.be is louter informatief. Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, juistheid of nuttigheid van de aangeboden informatie, diensten, adviezen, tips en technische ondersteuningen. Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de betrouwbaarheid van de producten of behandelingen op de website  www.apotheekboxberg.be. Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) adviseert de gebruiker om steeds zorgvuldig de producten na te kijken vóór gebruik en de behandelingen die de gebruiker opstart te bespreken met een arts, apotheker of therapeut.

9.3 De aansprakelijkheid van Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) kan evenmin worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.

9.4 De aansprakelijkheid van Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) ezal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voorkomen worden of zouden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de producten, diensten en goederen.  De foto's gepresenteerd op de website worden louter ten exemplatieve titel verstrekt en houden geen enkele garantie van welke aard ook in. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een product worden ingeroepen in geval van mogelijke afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de website. De verwijzingen bekendgemaakt op de productfiches zijn louter indicatief. De gebruiker dient aandachtig de productinformatie van de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Hierin staat de meest actuele informatie omtrent het bestelde product (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker moet respecteren.

9.5 Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor wijziging van deze algemene voorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel een beperkte toegang tot de website.

9.6. De website www.apotheekboxberg.be bevat mogelijk links naar andere websites. Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de actuele of toekomstige inhoud van deze websites, noch voor de inhoud van externe websites die een link hebben naar de website www.apotheekboxberg.be.

9.7 Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zouden zijn van het gebruik van de websitewww.apotheekboxberg.be . Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de echtheid en de kwaliteit van de producten, de informatie, de diensten en de software.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV)  zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) e (of derden) toe.

10.2 Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV), de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.

11. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

11.1 Het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop op afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en te versturen is deze informatie essentieel. Bij het ontbreken van gegevens of bij onvolledige gegevens kan de bestelling door Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) ongeldig verklaard worden.

11.2 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie worden gevraagd, worden deze gegevens door Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een recht op inzage, controle, verbetering en schrapping dat kan worden uitgeoefend op schriftelijk verzoek. De persoonsgegevens van de gebruiker zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.

12. Nietigheid

12.1 Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met hun wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules (of een deel ervan) doet geen afbreuk aan de rest van de clausule of de overige clausules. Als een clausule nietig of onafdwingbaar zou blijken, dan verbinden partijen zich ertoe te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke clausule, rekening houdend met de bedoeling van partijen.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

13.1 Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze website en/of enig gegeven dat erop staat en voor alle transacties tussen partijen evenals deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal het Belgisch recht van toepassing zijn.

13.2 Ingeval van eventuele geschillen zullen uitsluitend de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Apotheek Boxberg (NV) en Apotheek Mertens Genk (NV) bevoegd zijn.

14. Taal en communicatie

14.1. Onze website is volledig opgebouwd in het Nederlands. Alle informatie die je op onze website kan vinden is in het Nederlands. Indien u een bestelling plaatst zal ook de communicatie daarrond in het Nederlands gebeuren.